LASER CUTTING

LASER CUTTING

We cut the material on modern CNC machines using traditional methods, 3D machining it with lasers.

TUBE LASER CUTTING MACHINE:

To cut pipes, square tubes and other profiles, we use a tube laser cutting machine The TruLaser 5000 laser with a capacity of 3,200 W. The diameter of the cut material ranges from 15 mm to 160 mm max. The length of unmanufactured material can be up to 6,500 mm, while the length of the finished product is 3,000 mm max. As far as the serial production is concerned, the minimum bar length is 3,000 while the material must not be pre-cut. The TruLaser 5000 machine allows cutting many-sided holes and fine contours as well as any drilling and milling operations in one step.

TUBE LASER CUTTING MACHINE

Type Year of manufacture Wattage Max. length of a bar/swing of the cut material
TruLaser 5000 2015 3200 W 6000 mm/15 mm – 160 mm

The maximum tube wall

Type Carbon steel Stainless steel Aluminium
TruLaser 5000 8 mm 5 mm 4 mm

FLAT LASER:

For sheet cutting, we use the TruLaser 3030 and TruLaser 3040 laser machines with a RotoLas attachment, which can cut various types of material of a 4,000 x 2,000 mm format. The laser is equipped with a CNC rotary axis for 3D cutting of profiles and tubes.

Basic specifications of flat laser machines

Type Year of manufacture Wattage Max. size of the material
TruLaser 3040 2007 3200 4000 x 2000mm
Type Year of manufacture Wattage Max. size of the material
TruLaser 3030 2015 4000 W 3000 x 1500mm

Maximum thickness of the cut material

Type Stainless steel Aluminium Carbon steel
TruLaser 3040 12 mm 8 mm 20 mm
Type Stainless steel Aluminium Carbon steel
TruLaser 3030 15 mm 10 mm 25 mm

Specifications for tube working using the TruLaser 3040 machine with a RotoLas attachment:

Max. length of a tube Max. diameter of a tube MMin. diameter of a tube
4000 mm 414 mm 20 mm

Sheet Metal Edging

Welding

Sheet Metal Edging

We edge sheet metal and we machine a broad spectrum of components. The maximum precision of the manufacture is achieved by an automatically controlled bending.

Type Year of manufacture Press Force Guide Rail Length
TruBend 5170 (S) 2007 1700 kN 3230 mm

Welding

We weld steel, aluminium and stainless steel material using professional welding sources; we have an international welding specialist certificate.

Welded material: steel, aluminium, stainless steel

Welding methods: MIG, MAG, TIG – AC/DC, welding using a covered electrode

Sawing

Technical Preparation of Production

Sawing

Cutting material using the double mitre-cut CNC- automatic band saw MEBAeco 335 DGA with a linear control.

Angle
ø
mm


mm
90° ø 335 500 x 330
45° ø 330 320 x 335
30° ø 180 170 x 335
-45° ø 305 305 x 335

Technical Preparation of Production

The communication with the customer is fast and flexible. The technical drawings sent to us by E-mail are processed in AutoCad.

The quality of welding in JihoTech s.r.o. is guaranteed by an employee with an international certificate of a welding specialist. The company’s technological background is matched by quality staff. On that account, high demands on workmanship and skills are placed on employees-welders. Their command and knowledge are regularly boosted by testing, training and inspections.

Blasting

Blasting

Blasting materials and products are provided in cooperation with partners. Such a treated surface is perfectly prepared for further finishing.

ŘEZÁNÍ LASEREM

Řežeme materiál klasickými postupy na moderních strojích s CNC řízením, obrábíme laserem v 3D prostoru.

TRUBKOVÝ LASER:
Pro řezání trubek, jeklů a ostatních profilů máme k dispozici trubkový laser TruLaser 5000 o výkonu 3200 W. Průměr řezaného mat. je od 15 mm do max 160 mm. Délka surového mat. až 6500 mm, délka hotového výrobku max. 3000 mm. Pro sériovou výrobu je min. délka tyče 3000 mm a materiál nesmí být předem nařezaný. Stroj TruLaser 5000 umožní řezání mnohostranných otvorů, drobných kontur a jakéhokoliv vrtání a frézování v jednom kroku.


TRUBKOVÝ LASER

Typ Rok výroby Výkon Max. délka tyče/oběžný průměr řezaného mat.
TruLaser 5000 2015 3200 W 6000 mm/15 mm – 160 mm

Maximální síla stěny řezané trubky

Typ Černé železo Nerez Hliník
TruLaser 5000 8 mm 5 mm 4 mm

PLOCHÝ LASER:
Pro řezání plechu využíváme stroje laserTruLaser 3030 a laser TruLaser 3040 se zařízením RotoLas, který je schopen řezat nejrůznější typy materiálů formátu 4000 x 2000 mm. Laser je vybaven CNC otočnou osou pro řezání profilů a trubek v prostoru 3D.

Základní data plochých laserů

Typ Rok výroby Výkon Max. formát materiálu
TruLaser 3040 2007 3200 4000 x 2000mm

Typ Rok výroby Výkon Max. formát materiálu
TruLaser 3030 2015 4000 W 3000 x 1500mm

Maximální síla řezaného materiálu

Typ Nerez Hliník Černé železo
TruLaser 3040 12 mm 8 mm 20 mm

Typ Nerez Hliník Černé železo
TruLaser 3030 15 mm 10 mm 25 mm

Parametry pro zpracování trubek TruLaser 3040 se zařízením RotoLas:

Max. délka trubky Max. průměr trubky Min. průměr trubky
4000 mm 414 mm 20 mm

OHRAŇOVÁNÍ PLECHU

SVAŘOVÁNÍ

OHRAŇOVÁNÍ PLECHU

Ohraňujeme plech a obrábíme široké spektrum dílů. Maximální přesnost výroby zajišťuje automaticky řízené ohýbání.

Typ Rok výroby Lisovací síla Ohraňovací délka
TruBend 5170 (S) 2007 1700 kN 3230 mm

SVAŘOVÁNÍ

Svařujeme ocel, hliník a nerez materiál na profesionálních svařovacích zdrojích, jsme vlastníky mezinárodního certifikátu svářecího specialisty.

Svařovaný materiál: ocel, hliník, nerez

Způsoby svařování: MIG, MAG, TIG – AC/DC, svařování obalenou elektrodou

ŘEZÁNÍ NA PILE

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY

ŘEZÁNÍ NA PILE

Řezání materiálu na 2-sloupové lineárně řízené pásové pilé MEBAeco 335 DGA s dvojitým úhlováním a provedení automat s CNC řízením.

Úhel ø mm mm
90° ø 335 500 x 330
45° ø 330 320 x 335
30° ø 180 170 x 335
-45° ø 305 305 x 335

TPV

Komunikace se zákazníkem je rychlá, operativní a výkresovou dokumentaci zaslanou emailem zpracováváme v programu AutoCad.

Firma JihoTech s.r.o. má zajištěnu kvalitu sváření pracovníkem vlastnícím mezinárodní certifikát svářecího specialisty. Technologickému zázemí odpovídá i kvalitní personál. Na zaměstnance-svářeče jsou proto kladeny vysoké nároky na profesionalitu a zručnost. Jejich znalosti a vědomosti jsou pravidelně rozšiřovány zkouškami, školeními a prověrkami.

OTRYSKÁVÁNÍ

OTRYSKÁVÁNÍ

Otryskávání materiálu a výrobků zajišťujeme ve spolupráci s partnery. Takto upravený povrch je dokonale připraven na další povrchovou úpravu.